Zakres robót

Odcinek od węzła Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem)


Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce
obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe:
  • Odcinek autostrady A2 w km 524+005 od istniejącej obw. Mińska Mazowieckiego bez węzła Kałuszyn – do km ok. 536+065 z węzłem Groszki,
  • Budowa węzłów drogowych: Groszki w km ok. 532+145, na przecięciu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa – Terespol,
  • Wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • Przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostradą A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce,
  • Budowa systemu odwodnienia drogowego,
  • Budowa chodników i zatok autobusowych,
  • Budowa wzdłuż autostrady A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • Budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • Wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 4. Budowa obiektów inżynierskich:
 5. Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie:
  • WD-12, w km ok. 525+420,
  • WD-13, w km ok. 526+150,
  • WD-14, w km ok. 527+285,
  • MA+PZŚ 14A, w km ok. 527+700,
  • WD-15, w km ok. 528+930,
  • WD-16A, w km ok. 531+045,
  • WD-17, w km ok. 532+145,
  • WD-18, w km ok. 532+575,
  • WA-19, w km ok. 533+850,
  • WD-20, w km ok. 535+700.

  Planowane przejścia dla zwierząt:
  Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) i zwierząt średnich (PZŚ):
  • PZŚ-13A w Lesie Grodziskim koło Olszewic w km ok. 526+585,
  • PZŚ-14A w dolinie Witówki w Szymonach w km ok.527+700 (estakada nad doliną),
  • PZŚ-15A w Lesie Kałuskim koło Szymon w km ok.529+450,
  • PZD-16 w Lesie Kałuskim koło Marysina w km ok. 530+370,
  • PZD-16B w Lesie Kałuskim koło Groszków Starych (nad drogą nr 2),
  • PZD-16C w Lesie Kałuskim koło Groszków Starych w km ok. 531+800,
  • PZŚ-18A w dolinie Gawrońca koło Sinołęki w km ok. 533+600,
  • PZŚ-19A w Piotrowinie w km ok. 534+700.

  Przejścia dla zwierząt małych (PZM):
  • PZM-3E, w km ok. 525+000, w Ryczołku,
  • PZM-3F, w km ok. 525+750, w Olszewicach,
  • PZM-4, w km ok. 529+500, w Skrzekach,
  • PZM-5A, w km ok. 535+000, w Piotrowinie.

  Przejścia dla płazów (PP):
  • PP-13, w kmok. 524+050, w Ryczołku,
  • PP-14, w km ok. 526+300, w Olszewicach,
  • PP-15, w km ok. 528+700, w Skrzekach,
  • PP-16, w km ok. 533+120, w Groszkach Starych,
  • PP-16A, w km ok. 533+700, w Sinołęce,
  • PP-16B, w km ok. 533+750, w Sinołęce,
  • PP-17, w km ok. 533+800, w Sinołęce,
  • PP-17A, w poprzek drogi powiatowej nr 2253W po lewej stronie autostrady, w Sinołęce,
  • PP-17B, w poprzek drogi powiatowej nr 2253W po prawej stronie autostrady, w Sinołęce,
  • PP-18, w km ok. 535+950, w Sinołęce,
  • PP-19, w km ok. 535+400, w Trzciance Starej,
  • PP-20, w km ok. 535+950, w Trzciance Starej.

 6. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 7. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 8. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 9. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 10. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 11. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 12. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową, rozbiórką i przeniesieniem (translokacją) elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 13. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 14. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 15. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia autostrady do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu autostrady do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 16. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 17. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 18. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne


Klasa techniczna drogi A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,50 m (2x 3,75 m),
docelowo 11,25 m (3x 3,75 m)
Szerokość pasów awaryjnych 2x 3,0 m
Szerokość poboczy gruntowych min. 2x 1,25 m
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami ok.12,50 m (11,50m +2x 0,50m),
docelowo 5,00 m (4,00 m +2x 0,50 m)
Szerokość opasek 2x 0,5 m
Pochylenie podłużne max. dopuszczalne: 4%
Pochylenie poprzeczne jezdni min. 2,5%
Skrajnia pionowa 5,0 m