Zakres robót

Odcinek od węzła Groszki (bez węzła) do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła)


Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce
obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe:
  • Odcinek autostrady A2 od węzła Groszki (bez węzła) w km ok. 536+065 do węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (bez węzła) w km 548+951,50
  • Wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • Przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostradą A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce,
  • Budowa systemu odwodnienia drogowego,
  • Budowa chodników i zatok autobusowych,
  • Budowa wzdłuż autostrady A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • Budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • Wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 4. Budowa obiektów inżynierskich:
 5. Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie:
  • WD-21, w km ok. 536+555,
  • WD-22, w km ok. 538+065,
  • MA+PZD 23, w km ok. 539+150,
  • WA-23A, w km ok. 539+735,
  • WD-24, w km ok.541+420,
  • WD-25A, w km ok. 543+120,
  • WD-26, w km ok. 544+985,
  • WD-26A, w km ok. 546+375,
  • WD-27, w km ok. 548+270.

  Planowane przejścia dla zwierząt:
  Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) i zwierząt średnich (PZŚ):
  • PZD-23 w dolinie Kostrzynia koło Sługocina w km ok. 539+150 (estakada nad doliną),
  • PZD-25 w Lesie Mingoskim koło Kadłubnego w km ok. 542+385,
  • PZD-25B w Lesie Mingoskim koło Uroczyska Nowiny w km ok. 543+985,
  • PZŚ-26B w Tymiance w km ok. 547+150.

  Przejścia dla zwierząt małych (PZM):
  • PZM-6, w km ok. 537+330, w Trzciance Nowej,
  • PZM-7, w km ok. 537+800, w Bojmiu,
  • PZM-8, w km ok. 540+000, w Gałkach,
  • PZM-8A, w km ok. 540+450, w Jagodnem,
  • PZM-8B, w km ok. 541+630, w Jagodnem,
  • PZM-8C, w km ok. 543+300, w Jagodnem,
  • PZM-8D, w km ok. 544+650, w Polakach,
  • PZM-9, w km ok. 545+525, w Czarnowążu.

  Przejścia dla płazów (PP):
  • PP-21, w km ok. 536+800, w Trzciance Nowej,
  • PP-22, w km ok. 547+300, w Tymiance.

 6. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 7. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 8. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 9. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 10. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 11. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 12. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową, rozbiórką i przeniesieniem (translokacją) elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 13. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 14. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 15. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia autostrady do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu autostrady do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 16. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 17. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 18. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne


Klasa techniczna drogi A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,50 m (2x 3,75 m),
docelowo 11,25 m (3x 3,75 m)
Szerokość pasów awaryjnych 2x 3,0 m
Szerokość poboczy gruntowych min. 2x 1,25 m
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami ok.12,50 m (11,50m +2x 0,50m),
docelowo 5,00 m (4,00 m +2x 0,50 m)
Szerokość opasek 2x 0,5 m
Pochylenie podłużne max. dopuszczalne: 4%
Pochylenie poprzeczne jezdni min. 2,5%
Skrajnia pionowa 5,0 m