Zakres robót

Odcinek od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem)


Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce
obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe:
  • Odcinek autostrady A2 od węzła Siedlce Zachód (dawniej Gręzów) (z węzłem) w km ok. 548+951,50 do węzła Siedlce Południe (dawniej Swoboda) (z węzłem) w km ok. 561+440,40.
  • Budowa węzłów drogowych:
  • węzeł Siedlce Zachód w km ok. 552+775 na skrzyżowaniu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa – Terespol,
  • węzeł Siedlce Południe w km ok. 559+475 na skrzyżowaniu z droga krajową nr 2 (obwodnicą Siedlce), z zapewnieniem dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce – Seroczyn poprzez obwodnicę Siedlec.
  • Wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • Przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną autostradą A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce,
  • Budowa systemu odwodnienia drogowego,
  • Budowa chodników i zatok autobusowych,
  • Budowa wzdłuż autostrady A2 na odcinku węzeł Kałuszyn (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • Budowa wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • Wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 4. Budowa obiektów inżynierskich:
 5. Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie:
  • WD-28, w km ok. 550+540,
  • WD-29, w km ok. 552+385,
  • WA-30, w km ok. 552+775,
  • WA-31, w km ok. 553+800,
  • WD-32, w km ok. 556+210,
  • WD-33, w km ok. 557+210,
  • WD-34, w km ok. 558+930,
  • WD-35, w km ok. 559+475,
  • WD 35A, w km ok. 560+085,
  • MA+PZD 36, w km ok. 560+740.

  Planowane przejścia dla zwierząt:
  Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) i zwierząt średnich (PZŚ):
  • PZD-28A w lesie koło Gręzowa w km ok. 551+300,
  • PZD-31A w lesie w Kolonii Dąbrówka – Wyłazy w km ok. 555+600,
  • PZD-36 w dolinie Muchawki koło Swobody w km ok. 560+740 (estakada nad doliną).

  Przejścia dla zwierząt małych (PZM):
  • PZM-10A, w km ok. 549+000, w Broszkowie,
  • PZM-10B, w km ok. 549+700, w Tuszetowie,
  • PZM-10C, w km ok. 553+400, w Starym Opolu,
  • PZM-10D, w km ok. 553+800, w Starym Opolu (WA-31)
  • PZM-11, w km ok. 554+900, w Kolonii Dąbrówka,
  • PZM-12, w km ok. 561+040, w Siedlcach.

  Przejścia dla płazów (PP):
  • PP-23, w km ok. 555+750, w dolinie Świnicy w Wyględówce,
  • PP-24, w km ok. 556+150, w dolinie Świnicy w Wyględówce,
  • PP-25, w km ok. 557+000, w Wyględówce,
  • PP-26, w km ok. 557+380, w Wyględówce,
  • PP-27, w km ok. 560+300, w dolinie Muchawki w Żelkowie,
  • PP-28, w km ok. 560+400, w dolinie Muchawki w Żelkowie,
  • PP-29, w km ok. 560+500, w dolinie Muchawki w Żelkowie.

 6. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 7. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 8. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 9. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 10. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 11. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 12. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową, rozbiórką i przeniesieniem (translokacją) elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 13. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 14. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 15. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia autostrady do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu autostrady do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 16. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 17. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 18. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne


Klasa techniczna drogi A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,50 m (2x 3,75 m),
docelowo 11,25 m (3x 3,75 m)
Szerokość pasów awaryjnych 2x 3,0 m
Szerokość poboczy gruntowych min. 2x 1,25 m
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami ok.12,50 m (11,50m +2x 0,50m),
docelowo 5,00 m (4,00 m +2x 0,50 m)
Szerokość opasek 2x 0,5 m
Pochylenie podłużne max. dopuszczalne: 4%
Pochylenie poprzeczne jezdni min. 2,5%
Skrajnia pionowa 5,0 m